شیشه خم

    شیشه در طراحی های نوین ساختمان کاربرد فراوانی دارد و رشد و پیشرفت فناوری باعث به وجود آمدن مدل های مختلف شیشه شده است. که شیشه های خم یکی از همین فناوری ها است.