درب های اتوماتیک سریع بالا رونده

    این درب های اتوماتیک سریع بالارونده(Hi speed) عمدتاً برای ورودی های متوسط و بزرگ و دربهای بیرونی دارای شرایط ناهمگون یا در معرض وزش باد های شدید و یا جدا کردن دو سالن از همدیگر به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی استفاده می گردد.