این پروژه درب کرکره در شهر مجلسی به متراژ 250 متر مربع به پیمانکاری مهندس یلمه طراحی و اجرا شده است.